Szabályzatok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Babafotózás

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Újszülött neve, születési ideje, hossza, súlya

Újszülött fotója

Édesanya neve

Kórház megnevezése

Szülő neve, telefonszáma, e-mail címe, címe

Egyedi azonosító kód

 

 

 

Fotózás megvalósítása, fotók elkészítése az újszülöttről, fotótermék kidolgozása, születési ajándékkártya készítése

Utórendelés esetén a fotók elérhetőségének biztosítása

Kapcsolattartás

 

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

További megrendelés hiányában az adatkezelő a személyes adatokat 2 évig tárolja.

Megrendelés esetén a megrendeléshez kapcsolódó adatmegőrzési idők az irányadóak.

Az óriásfile-okat küldő alkalmazásban legfeljebb a küldéstől számított 1 hónapig tárolódnak az adatok, ezt követően automatikusan törlődnek.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

Érintett törvényes képviselője

 

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Photo Finale Inc. 880 Harrison Street SE, Suite 150

Leesburg, Virginia 20175 Fotókidolgozó szoftver üzemeltetője

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd Budapest, M épület, Graphisoft park 3, 103 Az O365 licenchez tartozó szoftverek működtetése

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Blix Inc. 40 E Main St Ste 556 Newark, DE, 19711-4639 United States BlueMail levelező rendszer applikáció

Dropbox Inc. 1800 Owens St., San Francisco, CA 94158 Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

WeTransfer Willem Fenengastraat 19

1096BL Amsterdam,

Hollandia Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Mammutmail

Neo Interactive Kft. 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9. Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Onlinefoto Kft. 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. fotólaborálási tevékenység

Web Maximus Kft. 2800 Tatabánya, Béla kir krt 63. fotólaborálási tevékenység

Tenno Foto Kft. 4027 Debrecen Füredi út 27. fotólaborálási tevékenység

Quality Photo Kft. 9400 Sopron, Mátyás király u. 5. fotólaborálási tevékenység

Predig Kft. 7621 Pécs, József utca 45. fotólaborálási tevékenység

Photo Store Kft. 3529 Miskolc, Eszterházy Antal utca 14. fotólaborálási tevékenység

Fotokom Kft 7100 Szekszárd, Lőtéri köz 8. fotólaborálási tevékenység

Fotobox Kft. 2721 Pilis, Erdei Ferenc. 14. fotólaborálási tevékenység

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Vodafone Magyarország Zrt. 1112 Budapest, Boldizsár u. 2. Távközlési szolgáltató(k)

Alarm Trade Kft. 1191 Budapest, Üllői út 206. Távközlési szolgáltató(k)

Yettel Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Távközlési szolgáltató(k)

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Távközlési szolgáltató(k)

Keskeny és Társai 2001 Kft. 1158, Rákospalotai határút 6. Nyomdai tevékenység

 

ATB Szolgáltató Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

Exibeo Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80/A H. lház. földszint

Babybox Store Kft.  1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. földszint

Kiss Ákos EV 1037 Budapest, Erdőalja út 66.

Szántó Krisztina EV 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. földszint

BabyBox Store SRL, Str. CRANGULUI 1, Judet Cluj, 400195 Municipiul Cluj-Napoca, Románia, Fényképészet

 

Címzettek

Dr. Juhász Gabriella ügyvédi iroda (adott esetben) 1054 Budapest, Szemere u. 19. I/3. Ügyvéd, jogi tanácsadó

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

Photo Finale Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.photofinale.com/privacy-policy/,anyavállalat hozzáférése

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd,USA,Szolgáltatói ÁSZF és Privacy Policy,https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement ,

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA,anyavállalat hozzáférése

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Blix Inc.,USA,Privacy Policy,https://bluemail.me/privacy/,anyavállalat hozzáférése

Dropbox Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.dropbox.com/privacy,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Zárt irattár

A szerveren tárolt adatok rendszeres biztonsági mentése

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A kliensszámítógépekről rendszeres biztonsági mentés

Jogosultságkezelés

A munkavállalók átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében veszik át használatra a hordozható informatikai eszközöket

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Webgaléria

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

 

Újszülött neve, születési ideje, hossza, súlya

Újszülött fotója

Kórház megnevezése

 

 

 

 

A fotók és születési adatok elhelyezése az online galériában

 

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A babagalériában a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (törlési kérelem beérkezésétől számított 15 napig), de legfeljebb 10 évig tárolja az adatkezelő.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

Érintett törvényes képviselője

 

 

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

--

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A webgalériában megjelenő adatok publikus adatok.

Adatbiztonsági intézkedés

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

HTTPS biztonsági protokoll

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Fotók elhelyezése a kórházban

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Újszülött neve, születési ideje, hossza, súlya

Újszülött fotója

 

 

 

Papír alapú fotók elhelyezése a kórház falain, annak díszítése céljából

 

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A kórház falain a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (törlési kérelem beérkezésétől számított 15 napig), de legfeljebb a kihelyezéstől számított 10 évig tárolja az adatkezelő.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

Érintett törvényes képviselője

 

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

 

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A kórházakban elhelyezett fotók publikusak.

Adatbiztonsági intézkedés

Kórház általános adatbiztonsági intézkedései (pl. portaszolgálat, recepció).

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Megrendelés a kórházban

 

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Újszülött neve, születési ideje, hossza, súlya

Újszülött fotója

Szülő neve, telefonszáma, e-mail címe, címe

Egyedi azonosító kód

 

 

 

Fotók (Babybox csomagok) értékesítése kórházban (nem a webshopon keresztül), fénykép előhívás, fényképpel díszített tárgyak elkészítése

 

Termékmegrendelés teljesítése, kapcsolattartás

Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

A személyes adatokat az adatkezelő a megrendelést követő 10 évig tárolja.

 

Törlési kérelem esetén a személyes adatok a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül törlésre kerülnek.

 

Törlési kérelmét az info@babyboxphoto.hu e-mail címre küldheti el.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

Érintett törvényes képviselője

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Photo Finale Inc. 880 Harrison Street SE, Suite 150

Leesburg, Virginia 20175 Fotókidolgozó szoftver üzemeltetője

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd Budapest, M épület, Graphisoft park 3, 103 Az O365 licenchez tartozó szoftverek működtetése

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Blix Inc. 40 E Main St Ste 556 Newark, DE, 19711-4639 United States BlueMail levelező rendszer applikáció

Dropbox Inc. 1800 Owens St., San Francisco, CA 94158 Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

WeTransfer

 Willem Fenengastraat 19

1096BL Amsterdam,

Hollandia Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Mammutmail

Neo Interactive Kft. 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9. Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Onlinefoto Kft. 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. fotólaborálási tevékenység

Web Maximus Kft. 2800 Tatabánya, Béla kir krt 63. fotólaborálási tevékenység

Tenno Foto Kft. 4027 Debrecen Füredi út 27. fotólaborálási tevékenység

Quality Photo Kft. 9400 Sopron, Mátyás király u. 5. fotólaborálási tevékenység

Predig Kft. 7621 Pécs, József utca 45. fotólaborálási tevékenység

Photo Store Kft. 3529 Miskolc, Eszterházy Antal utca 14. fotólaborálási tevékenység

Fotokom Kft 7100 Szekszárd, Lőtéri köz 8. fotólaborálási tevékenység

Fotobox Kft. 2721 Pilis, Erdei Ferenc. 14. fotólaborálási tevékenység

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Vodafone Magyarország Zrt. 1112 Budapest, Boldizsár u. 2. Távközlési szolgáltató(k)

Alarm Trade Kft. 1191 Budapest, Üllői út 206. Távközlési szolgáltató(k)

Yettel Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Távközlési szolgáltató(k)

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Távközlési szolgáltató(k)

Keskeny és Társai 2001 Kft. 1158, Rákospalotai határút 6. Nyomdai tevékenység

 

BabyBox Store Kft., 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

ATB Szolgáltató Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

Exibeo Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint Fényképészet

Kiss Ákos EV

Szántó Krisztina EV

 

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Photo Finale Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.photofinale.com/privacy-policy/,anyavállalat hozzáférése

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd,USA,Szolgáltatói ÁSZF és Privacy Policy,https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement ,

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA,anyavállalat hozzáférése

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Blix Inc.,USA,Privacy Policy,https://bluemail.me/privacy/,anyavállalat hozzáférése

Dropbox Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.dropbox.com/privacy,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Fizetés és számlázás

Szállítás

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Számlázási név és lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím

Szállítási cím (jellemzően a kórház vagy a lakcím)

Banki átutalás esetén a bankszámlaszám

 

 

A megrendelt fényképek eljuttatása a szülőnek

Pénzügyi bizonylat kiállítása, pénzügyi teljesítés nyomonkövetése

Szerződés teljesítéséhez és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c)

A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdés szerint megőrzési időig, 8 évig kezeli az adatkezelő.

Technikailag nem megoldható, hogy egyes alkalmazásokban szereplő adatokat az adatkezelő törölje vagy álnevesítse.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

 

 

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Harmony Kft. 4551 Nyíregyháza, Diós utca 5. könyvelés

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest Záhony utca 7. számlázz.hu Számlázó szoftver üzemeltetője

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Blix Inc. 40 E Main St Ste 556 Newark, DE, 19711-4639 United States BlueMail levelező rendszer applikáció

OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.  Pénzügyi intézmény, bank

K&H Bank 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Pénzügyi intézmény, bank

CIB Bank 1027 Budapest, Medve utca 4-14. Pénzügyi intézmény, bank

MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest, Váci u. 38. Pénzügyi intézmény, bank

BabyBox Store Kft., 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

ATB Szolgáltató Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

Exibeo Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint Fényképészet

Kiss Ákos EV

Szántó Krisztina EV

 

Címzettek

Runner Expressz 1238. Budapest, Helsinki út. 120. futárszolgálati tevékenység

GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. futárszolgálati tevékenység

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. postaszolgálat

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B. futárszolgálati tevékenység

Delivery Solutions Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Sameday futárszolgálat-csomagküldés

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Blix Inc.,USA,Privacy Policy,https://bluemail.me/privacy/,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Számítógépe(ke)n vírusírtó

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása

Ügyféladatok kezelése

Ügyfél-elégedettség e-mailben

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

 

Név

E-mail cím

Értékelés, vélemény, az üzenetben szereplő egyéb személyes adatok

 

 

 

 

Megrendelés esetleges elakadásának felfedése

Ügyfelek elégedettségének felmérésén keresztül a szolgáltatások fejlesztése

 

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb5 évig.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Google Űrlapok

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

Google Inc,USA,Privacy Policy,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása

Ügyféladatok kezelése

Ügyfélreferenciák

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

 

Fénykép

Név, vélemény tartalma (adott esetben)

 

 

 

A fotók és egyéb termékek referenciaként történő felhasználása az adatkezelő által üzemeltetett közösségi oldalakon és online felületen, továbbá online és offline reklámokban, illetve promóciós és PR anyagokon, valamint a cég érdekeltségeihez és

partnereihez tartozó belső terekben

Vélemények megjelenítése a weboldalon, online felületeken

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulást követő 10 évig.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Meta Platforms (Facebook) Meta Platforms Ireland Limited,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Közösségi média

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Meta Platforms (Facebook),USA,Privacy Policy,https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető. A weboldalon és online felületeken megjelenő adatok publikusak.

Adatbiztonsági intézkedés

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása a Babybox kórházakban-

Ügyféladatok kezelése

Hírlevél küldése

 

Hatályos: 2023.10.16-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, dpo@babyboxstore.hu,  Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Név

E-mail cím

 

 

Hírlevél küldése

Célzott hirdetések

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A hozzájárulás visszavonásáig(leiratkozásig), de legkésőbb az utolsó felhasználói aktivitást követő 2 évig.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu címre írt levelével vonhatja vissza, illetve telefonon vagy postai úton írt levélben a központi elérhetőségeinken.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

MI Solutions Kft., 2030 Érd, Esztergályos utca 57, Hírlevél küldő rendszer üzemeltetője

Shoprenter Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. 1116 Budapest, Albertfalva u. 3/A Webáruház szolgáltatás, webshop tárhelyszolgáltató

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Google Inc 3rd Floor Gordon House D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Google Ads

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Számítógépe(ke)n vírusírtó

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása  egyéb fotózás-

Ügyféladatok kezelése

Stúdió- és egyéb fotózások

 

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe

Fotózás időpontja

Fotók

Megrendelés tartalma

Szállítási cím

 

 

 

Idpont egyeztetés, kapcsolattartás

Fotózás megvalósítása, megrendelés lebonyolítása

Utórendelés esetén a fotók elérhetőségének biztosítása

Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

Adatkezelő a személyes adatokat a megrendeléstől számított 10 évig tárolja.

 

Törlési kérelem esetén a személyes adatok a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül törlésre kerülnek.

 

Törlési kérelmét az info@babyboxphoto.hu e-mail címre küldheti el.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

 

 

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Photo Finale Inc. 880 Harrison Street SE, Suite 150

Leesburg, Virginia 20175 Fotókidolgozó szoftver üzemeltetője

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd Budapest, M épület, Graphisoft park 3, 103 Az O365 licenchez tartozó szoftverek működtetése

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Blix Inc. 40 E Main St Ste 556 Newark, DE, 19711-4639 United States BlueMail levelező rendszer applikáció

Adobe Inc. 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 United States Photoshop Lightroom szoftver szolgáltatója

Dropbox Inc. 1800 Owens St., San Francisco, CA 94158 Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

WeTransfer

 Willem Fenengastraat 19

1096BL Amsterdam,

Hollandia Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Mammutmail

Neo Interactive Kft. 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9. Fájlok megosztására szolgáló alkalmazás

Onlinefoto Kft. 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30. fotólaborálási tevékenység

Web Maximus Kft. 2800 Tatabánya, Béla kir krt 63. fotólaborálási tevékenység

Tenno Foto Kft. 4027 Debrecen Füredi út 27. fotólaborálási tevékenység

Quality Photo Kft. 9400 Sopron, Mátyás király u. 5. fotólaborálási tevékenység

Predig Kft. 7621 Pécs, József utca 45. fotólaborálási tevékenység

Photo Store Kft. 3529 Miskolc, Eszterházy Antal utca 14. fotólaborálási tevékenység

Fotokom Kft 7100 Szekszárd, Lőtéri köz 8. fotólaborálási tevékenység

Fotobox Kft. 2721 Pilis, Erdei Ferenc. 14. fotólaborálási tevékenység

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Vodafone Magyarország Zrt. 1112 Budapest, Boldizsár u. 2. Távközlési szolgáltató(k)

Alarm Trade Kft. 1191 Budapest, Üllői út 206. Távközlési szolgáltató(k)

Yettel Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Távközlési szolgáltató(k)

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. Távközlési szolgáltató(k)

Keskeny és Társai 2001 Kft. 1158, Rákospalotai határút 6. Nyomdai tevékenység

BabyBox Store Kft., 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

ATB Szolgáltató Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

Exibeo Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint Fényképészet

Kiss Ákos EV

Szántó Krisztina EV

 

Címzettek

Dr. Juhász Gabriella ügyvédi iroda (adott esetben) 1054 Budapest, Szemere u. 19. I/3. Ügyvéd, jogi tanácsadó

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

Photo Finale Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.photofinale.com/privacy-policy/,anyavállalat hozzáférése

Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd,USA,Szolgáltatói ÁSZF és Privacy Policy,https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement ,

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA,anyavállalat hozzáférése

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Blix Inc.,USA,Privacy Policy,https://bluemail.me/privacy/,anyavállalat hozzáférése

Adobe Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.adobe.com/hu/privacy.html,anyavállalat hozzáférése

Dropbox Inc.,USA,Privacy Policy,https://www.dropbox.com/privacy,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Zárt irattár

A szerveren tárolt adatok rendszeres biztonsági mentése

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

A kliensszámítógépekről rendszeres biztonsági mentés

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása  egyéb fotózás-

Ügyféladatok kezelése

Fizetés és számlázás

Szállítás

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

Számlázási név és lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím

Szállítási cím

Banki átutalás esetén a bankszámlaszám

 

 

A megrendelt fényképek, egyéb termékek eljuttatása a megrendelőnek

Pénzügyi bizonylat kiállítása, pénzügyi teljesítés nyomonkövetése

Szerződés teljesítéséhez és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c)

A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdés szerint megőrzési időig, 8 évig kezeli az adatkezelő.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Harmony Kft. 4551 Nyíregyháza, Diós utca 5. könyvelés

Runner Expressz 1238. Budapest, Helsinki út. 120. futárszolgálati tevékenység

GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. futárszolgálati tevékenység

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. postaszolgálat

DPD Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B. futárszolgálati tevékenység

Delivery Solutions Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Sameday futárszolgálat-csomagküldés

 

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest Záhony utca 7. számlázz.hu Számlázó szoftver üzemeltetője

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Blix Inc. 40 E Main St Ste 556 Newark, DE, 19711-4639 United States BlueMail levelező rendszer applikáció

OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.  Pénzügyi intézmény, bank

K&H Bank 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Pénzügyi intézmény, bank

CIB Bank 1027 Budapest, Medve utca 4-14. Pénzügyi intézmény, bank

MKB Bank Nyrt. 1056 Budapest, Váci u. 38. Pénzügyi intézmény, bank

BabyBox Store Kft., 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

ATB Szolgáltató Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint, Fényképészet

Exibeo Bt. 1132 Budapest, Visegrádi utca 80. A. ép. H. lház. Földszint Fényképészet

Kiss Ákos EV

Szántó Krisztina EV

 

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Blix Inc.,USA,Privacy Policy,https://bluemail.me/privacy/,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Számítógépe(ke)n vírusírtó

Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem

A számítógépek jelszóval védettek

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása

Ügyféladatok kezelése

Ügyfél-elégedettség e-mailben

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

 

Név

E-mail cím

Értékelés, vélemény, az üzenetben szereplő egyéb személyes adatok

 

 

 

 

Megrendelés esetleges elakadásának felfedése

Ügyfelek elégedettségének felmérésén keresztül a szolgáltatások fejlesztése

 

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb5 évig.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Google Űrlapok

Google Inc 3rd Floor Gordon House

D04 E5W5 Barrow Street Dublin, Ireland Gmail, Levelező rendszer üzemeltetője, Drive

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

Google Inc,USA,Privacy Policy,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

Google Inc,USA,Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek,https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1,anyavállalat hozzáférése

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a feladatai ellátásához ehhez feltétlenül szükség van, továbbá az ügyvezető.

Adatbiztonsági intézkedés

Jogosultságkezelés

Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.

Alkalamzások jelszavas védelme

 

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik

Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg

Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott

 

 

4. Érintetti jogok gyakorlása

 

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

5. Panasz benyújtása

 

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

 

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.9.

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon

+36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap

http://naih.hu

 

6. Bírósági jogorvoslat

 

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltatások nyújtása

Ügyféladatok kezelése

Ügyfélreferenciák

 

Hatályos: 2024.04.03-tól

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

 

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve

 

BabyBox Group Kft.

Az adatkezelő címe

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 80. A. ép. H. lph. Fszt.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail

info@babyboxphoto.hu

telefon

+36 70 664-4988

honlap

www.babyboxphoto.hu

www.babyboxstore.hu

www.photostore.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

 

Crosssec Solutions Kft.

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

 

E-mail: dpo@babyboxfoto.hu, Levelezési cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. TT./319.

 

2. A kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (tárolás)
 időtartama

 

Fénykép

Név, vélemény tartalma (adott esetben)

 

 

 

A fotók és egyéb termékek referenciaként történő felhasználása az adatkezelő által üzemeltetett közösségi oldalakon és online felületen, továbbá online és offline reklámokban, illetve promóciós és PR anyagokon, valamint a cég érdekeltségeihez és

partnereihez tartozó belső terekben

Vélemények megjelenítése a weboldalon, online felületeken

Az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulást követő 10 évig.

Hozzájárulását az info@babyboxphoto.hu e-mail címen vonhatja vissza.

 

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Válasz

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nem

---

 

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?

Válasz

Automatizmus rövid, érthető leírása

Nem

---

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

 

A kezelt személyes adatok forrása:

Érintett

 

Az adatok továbbításra kerülnek:

Kategória

Cégnév, székhely, tevékenység

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Servergarden Kft. 1139 Budapest, Váci út 99-105. tárhelyszolgáltatás

Meta Platforms (Facebook) Meta Platforms Ireland Limited,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Közösségi média

Whitecomp Informatikai Kft. 6033 Városföld, Jókai u. 3. Informatikai szolgáltatás, ERP rendszer

Címzettek

 

 

Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka

 

Meta Platforms (Facebook),USA,Privacy Policy,https://hu-hu.facebook.com/privacy/policy,anyavállalat hozzáférése

 

 

Közös adatkezelés történik:

Válasz

Közös adatkezelő neve, székhelye

Nem

Nem releváns

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása